t7Unapređenje radne snage predstavlja ključnu komponentu za ekonomsku konkurentnost bilo koje zemlje. U Srbiji univerziteti trenutno prilagođavaju nastavne planove i programe i pokreću reforme. Međutim, prisutna je i potreba za većim inputom privatnog sektora kako bi se osiguralo da je nastavni program usklađen sa potrebama tržišta u budućnosti, kao i da bi se sprečio “odliv mozgova” iz zemlje. Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, Srbija se nalazi na pretposlednjem ili na 132. mestu od 133 zemlje u pogledu “odliva mozgova”, čime se još jednom naglašava potreba da u zemlji bude uspostavljena jaka saradnja između obrazovnog sektora i tržišta.

Strateški pristup i ciljevi:
Projekat za razvoj konkurentnosti je usmeren na identifikovanje i zadovoljavanje potreba za ljudskim kapitalom širom osam sektora u kojima je aktivan, kao i na primenu pristupa zasnovanog na tražnji kako bi se podržala sposobnost akademskih i stručnih ustanova da zadovolje potrebe privatnog sektora za ljudskim resursima. Ova komponenta je takođe fokusirana na poboljšanje produktivnosti radne snage i angažovanje privatnog sektora u pogledu obezbeđivanja prilika za zapošljavanje i praksu mladih, gde je to moguće, kao i podsticanje preduzetništva.

Projekat za razvoj konkurentnosti ima za cilj:

Identifikovanje potreba za ljudskim kapitalom u ciljanim sektorima;
Primenu pristupa baziranog na tražnji kako bi se unapredila sposobnost akademskih ustanova da zadovolje potrebe privatnog sektora za ljudskim resursima a tražnja privatnog sektora uvrstila u akademske i stručne obrazovne programe;
Poboljšanje produktivnosti radne snage i uključivanje privatnog sektora kako bi se doprinelo prilikama za zapošljavanje mladih i žena tamo gde je to moguće.